FAQ

FAQ

 1. Sprawdź czy spełniasz warunki do przystąpienia do programu, tj.:
  • wykazujesz odpowiedni dochód do zawarcia umowy ( zobacz pytanie o wyliczaniu dochodu poniżej)
  • rozliczasz się z podatku dochodowego w Katowicach. W przypadku nie rozliczenia się z podatku dochodowego za ostatni rok podatkowy w urzędzie skarbowym w Katowicach – należy złożyć oświadczenie o zamiarze rozliczania się z podatku dochodowego w urzędzie skarbowym w Katowicach nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu (Załącznik do wniosku –oświadczenie o rozliczaniu się z podatku dochodowego w Katowicach.).
 2. Złóż wniosek o najem lokalu wraz z załącznikami (druk wniosku i załączniki do pobrania poniżej).
 3. Wpłać zadatek na poczet umowy partycypacji.
 4. Podpisz umowę partycypacji w kosztach budowy.
 5. Wpłać partycypację zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.
 6. Wpłać kaucję zabezpieczającą najem.
 7. Podpisz umowę najmu i odbierz klucze do mieszkania.

Inwestycja Katowickiego TBS Sp. z o.o. pn. „III etap zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Krasińskiego w Katowicach” realizowana jest w ramach programu Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności. Formuła ta umożliwia systematyczną spłatę części kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego przypadającego na dany lokal w ramach czynszu, a następnie możliwość złożenia nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu wniosku o wykup mieszkania z zaliczeniem wpłaconej partycypacji na poczet ceny sprzedaży.

Partycypacja to udział finansowy uczestnika programu w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego w części przypadającej na dany lokal mieszkalny (nie większy niż 45% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez wartości nieruchomości gruntowej). Szacowany koszt partycypacji na dzień podpisania umowy partycypacji wynosi ok. 2.062 zł/m2

Koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego to ogół kosztów poniesionych w ramach inwestycji bez wartości udziału w nieruchomości gruntowej przypadających na dany lokal mieszkalny.
Dla inwestycji przy ul. Krasińskiego wynosi on ok. 5.150 zł/m2.

Osoby chcące zamieszkać, przy Krasińskiego 12 b,c muszą zmieścić się w widełkach dochodowych. Poniżej przedstawiamy instrukcję wyliczenia dochodu w trzech krokach:

1.

Policz dochód członków gospodarstwa domowego według wzoru:

Dochód: Przychód – (koszty uzyskania przychodu + składki na ubezpieczenie społeczne)

Zsumuj dochody członków gospodarstwa domowego.

2.

Dochód gospodarstwa domowego musi być wyższy niż wynik tego wzoru: 53×2,5xmetraż mieszkania, które chcę pozyskać.

3.

Dochód na Twoje gospodarstwo:
jednoosobowe jest mniejszy niż 13 783,81 zł
dwuosobowe jest mniejszy niż 13 783,81 zł
trzyosobowe jest mniejszy niż 17 918,96 zł
czteroosobowe jest mniejszy niż 22 054,10 zł
więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ

Jeżeli spełniasz te warunki możesz ubiegać się o mieszkanie przy Krasińskiego.

Kaucja wynosi 6-krotność czynszu podstawowego.

Dla osób spełniających poniższe warunki czynsz wynosi 26,5 zł/m2. Jeżeli lokator nie spełnia tych warunków stawka czynszu jest podwyższana o 100% do 53 złotych.

Warunki obniżonego czynszu:

 • rozliczanie się z podatku dochodowego w Katowicach. W przypadku nie rozliczenia się z podatku dochodowego za ostatni rok podatkowy  w urzędzie skarbowym w Katowicach – należy złożyć kopię właściwego zgłoszenia aktualizacyjnego potwierdzającego zamiar rozliczania się z podatku dochodowego w urzędzie skarbowym w Katowicach nie później niż  w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu;
 • nie przekraczanie dochodów określonych w Regulaminie programu § 7 ust. 1 lit. c)

Powyższe warunki są niezbędne do zawarcia umowy najmu, co oznacza, że prawo do czynszu obniżonego w wysokości ok. 26,50 zł/m2 może mieć każdy uczestnik programu.

Czynsz przeznaczony jest na: pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków, kosztów ogólnych Zarządu, spłatę kredytu (kapitału wraz z odsetkami – ok. 62 % czynszu) zaciągniętego przez Spółkę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. Co oznacza, że już od pierwszego miesiąca osoba wynajmująca przeznacza ponad 60% czynszu na spłatę która obniży koszt wykupu albo zostanie zwrócona w momencie ewentualnej wyprowadzki.

Wykupić mieszkanie można po najwcześniej 5 latach od zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zawierana jest na czas określony nie dłuższy niż 25 lat. Rodzaj umowy to umowa najmu instytucjonalnego w rozumieniu art. 19f ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Od pierwszego miesiąca zamieszkiwania przy Krasińskiego 12 c, b lokator spłaca w czynszu koszty kapitału i odsetek. Ta część czynszu będzie odliczona od kosztu mieszkania przy wykupie lub zwrócona przy ewentualnym wyprowadzeniu się z mieszkania.

 • Umowa najmu instytucjonalnego może być rozwiązana z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • W przypadku rezygnacji z najmu zwracane są: kaucja, partycypacja oraz równowartość rat kapitałowych spłaconych przez Spółkę w okresie trwania najmu
 • W przypadku rezygnacji z najmu istnieje możliwość scedowania praw i obowiązków umownych wynikających z umowy partycypacji na wskazaną przez uczestnika programu osobę, która spełnia warunki określone w Regulaminie programu.
 • Wniosek o wykup mieszkania można złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od zawarcia umowy najmu i nie później niż 12 miesięcy przed upływem okresu, na który została zawarta
 • Po wyodrębnieniu pierwszego lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży powstanie z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa
 • Czynsz płatny jest do dnia wykupu mieszkania – po wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego na własność, wspólnota mieszkaniowa decyduje o wysokości zaliczek: tj. opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy, opłata za zarządzanie i administrowanie
 • W cenie sprzedaży mieszkania komórka lokatorska i miejsce postojowe – w okresie trwania najmu lokalu czynsz za wynajem miejsca postojowego płatny dodatkowo na podstawie zawartej umowy (64 zł brutto za miesiąc za 1 miejsce postojowe)
 • Na poczet ceny sprzedaży mieszkania przy jego wykupie zaliczona zostanie wpłacona kwota partycypacji oraz równowartość rat kapitałowych spłaconych przez Spółkę w okresie trwania najmu– im później następuje wykup tym mniejsza kwota do zapłaty tytułem ceny sprzedaży mieszkania

Szacowany koszt nabycia mieszkania na dzień 03.04.2020 r. łącznie z udziałem w gruncie (cena gruntu niezabudowanego wg operatu szacunkowego z dnia 16.01.2019 r.), miejscem postojowym, komórką lokatorską i marżą KTBS Sp. z o.o. oscyluje w kwocie ok. 6.300 zł/m2 brutto (przedstawiona kwota jest szacunkowa i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych).

Wszystkie ważne dokumenty znajdziesz TUTAJ.